فرصت اخذ پذیرش و چاپ مقالات در ژورنال های ISI و SCOPUS
1400/12/08

شرکت کنندگان و ارائه دهندگان مقاله در کنفرانس میتوانند از فرصت اخذ پذیرش و چاپ مقالات در ژورنال های پشتیبان کنفرانس بهره مند گردند .