ساختار سازمانی کنفرانس

دبیرعلمی و رئیس کنفرانس

Dr. Zakariya Chabani

Prof. Husam Bakr Khalil, British University in Egypt, Egypt

Dr. Ahmad Okasha (Ph.D.), Canadian University Dubai, UAE

Assoc. Prof. Dr. M. Cuneyt Yenigun, Sultan Qaboos University, Oman

Prof.Jaime Ferri, Complutense University of Madrid, Spain

Prof. Bashar H. Malkawi, University of Sharjah, KSA

Prof. Sevil Sargin, Marmara University, Turkey

Prof. Adem Kilicman, Universiti Putra Malaysia | UPM, Malaysia

Prof. Dr. Genutė Gedvilienė, VMU, Lithuania

Assoc. Prof. Doc. dr. sc. Andreja Sršen, University of Zagreb, Croatia

Assoc. Prof. Dr. Aslı Erciyes, Kadir Has University, Turkey

Lect. Joseph Bawa Yaro, Nasarawa State University Keffi, Nasarawa State, Nigeria

Asst. Prof. Dr. Anas Hidayat, Islamic University of Indonesia, Indonesia

Dr. Muafi S.E., M.Si, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Assoc. Prf. Madona Mikeladze, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia

Dr. Chew Fong Peng, University of Malaya, Malaysia

Prof. Dr. Habil. Ioan-Gheorghe Rotaru, Timotheus’ Brethren Theological Institute of Bucharest, Romania

Professor Bashar H. Malkawi, College of Law, University of Sharjah, United Arab Emirates

Professor Faouzi Bendridi, Department of Human and Social Sciences, Souk Ahras University, Algeria

Prof. Miroslaw Matyja, Associate professor, Selinus University in Bologna, Italy

Dr. Bogdan Constantin Ungurean,Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sports, Alexandru Ioan Cuza University of IASI, Romania

Assist. Prof. Dr. Saman Dizayi, Director of Language Center-Erbil Polytechnic University

Dr. Bhumika Sharma,Assistant Professor, Jagran School of Law, India

Dr. Sujit Surroch, Associate Professor of Sociology, SCVB Government Post Graduate College Palampur, Himachal Pradesh, India

محمود ابراهیمی – دانشیار رشته مهندسی مکانیک دانشگاه مراغه

صادق مددی – دکتری بیومکانیک دانشگاه امیرکبیر

حامد شاکریان – دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تبریز

شکیب زهره وندی – دکتری تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه علوم تحقیقات

خشایار حسین زاده – دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

علیرضا باقری بمی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پژمان صالحی – دکترای مدیریت دانشگاه آزاد علوم تحقیقات – دکترای مهندسی صنایع دانشگاه آزاد پرند – محقق ، نویسنده و پژوهشگر – مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزشی

مهدی رضوانی توکل – دکترای تخصصی مکانیک دانشگاه آزاد تهران جنوب

محمد مهدی عابدی – دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

سعید یعقوبی – دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا همدان

حامد رهگذار – دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد تهران مرکز

شکوه عطاری لر – دکترای مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت تهران و محقق پسادکترای مهندسی و علم مواد در آزمایشگاه مرکزی کامپوزیت های ماتریس فلزی دانشگاه شانگهای جیاتانگ و محقق پسا دکترای بیومواد در بیمارستان شین هووآ شانگهای وابسته به دانشگاه شانگهای جیاتانگ

محمد شیخی – دکترای تخصصی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

زینب ملکشاهی بیرانوند – دکترای علوم و مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس

مریم رودباری – مدیر گروه رشته ساخت و تولید در مقطع کارشناسی دانشگاه یدک رسان کاوه ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد دماوند